Annuleringsvoorwaarden

Gebeurtenissen die door Golden Stay beschreven en geien wordt als onvoorziene gebeurtenis zijn hieronder beschreven. Voor restitutie behoudt Golden Stay zich het recht voor om een onderzoek in te stellen.

 1. Bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval van hoofdpersoon of een van de deelnemers.
 2. Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste graad van de hoofdpersoon of een van de deelnemers.
 3. Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan of in uw huis of inboedel van de hoofdpersoon.
 4. Een bijzondere oproep voor militaire dienst, anders dan mobilisatie. In geval van vroegtijdig afbreken van uw vakantie om een van bovenstaande redenen, zal naar rato van het aantal genoten vakantiedagen een percentage van de huursom worden terugbetaald.

Uitsluitingen

Geen recht op restitutie bestaat indien:

 1. De gebeurtenis het gevolg is van of verband houdt met een burgeroorlog, een (natuur)ramp en/of een bosbrand;
 2. De gebeurtenis het gevolg is van of verband houdt met het door huurder deelnemen aan of willens en wetens bijwonen van (vliegtuig)kaping, staking, oproer, opstand of terreurdaad;
 3. Huurder omtrent het ontstaan, aard of omvang van de schade een onvolledig onware opgave doet of indien de verplichtingen niet of niet tijdig worden nagekomen. Indien u onverhoopt uw vakantie moet annuleren en u hebt geen annuleringsverzekering dan bent u verplicht om aan Golden Stay een gefixeerde schadevergoeding te betalen.Dit betreft boekingen die rechtstreeks bij Golden Stay worden geboekt zonder een tussenpersoon of boekingsplatvorm.

Als volgt:

  • U kunt 30 dagen voor aankomst annuleren en krijgt dan 100% van de totale reissom terug.
  • U kunt tot 14 dagen voor aankomst annuleren en krijgt dan 50% van de totale reissom terug.
  • U kunt tot 14 dagen voor aankomst uw boeking verplaatsen. Lukt dit niet, dan vervaltde reservering. U kunt dan nog wel aanspraak maken op een voucher. Deze kan op een later moment ingezet worden. De voucher is na datum van uitgifte 1 jaar geldig. Indien er sprake is van aantoonbare onvoorziene omstandigheden, kan hier een uitzondering op gemaakt worden.
  • U kunt binnen 14 dagen voor aankomst annuleren, u krijgt hierin geen restitutie.
  • Indien er minder dan 14 dagen voor aankomst is gereserveerd, kan er tot 48 uur na het reserveren worden geannuleerd. U krijgt dan 100% van de totale reissom terug. Na deze 48 uur kan er tot 7 dagen voor aankomst geannuleerd worden, U heeftdan recht op 50% van het nachttarief en de schoonmaakkosten.

Annuleringsvoorwaarden – Golden Stay versie 1.4 – 2020901