Algemene voorwaarden

door | mrt 10, 2022

Onze Voorwaarden

KVK 76596389Vestigingsnr. 000043111025 Pater Kustersweg 24, 6267 NL, Cadier en Keer

Op alle reserveringen en aanbiedingen en alle met Golden Stay verhuur afgesloten overeenkomsten zijn de voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

BEGRIPPEN

Onder deze voorwaarden vallen de consumentenmerken Gouden Vakanties, Gouden Retraites, Golden Holiday’s en de aan Golden Stay V.O.F. gelieerde ondernemingen (hierna te noemen Golden Stay).

Aankomsttijd: De met de Huiseigenaar of Beheerder overeengekomen periode gedurende de dag van aankomst dat de Gast/Huurder de gehuurde accommodatie kan betreden.

Aanvraag: Een verzoek tot Boeking waarbij eerst aan de Beheerder een bevestiging wordt gevraagd alvorens deze omgezet kan worden naar een Boeking. Met de aanvraag wordt in de accommodatieplanning een periode geblokkeerd voor verhuur.

Accommodatie: De onroerende zaak die door Huiseigenaar als vakantieaccommodatie aan Golden Stay ter verhuur aan Derden wordt aangeboden.

Accommodatieplanning: Het boekingen- en planningssysteem van Golden Stay waarin de beschikbaarheid, alle Opties, Aanvragen, bevestigde Boekingen op accommodaties en verstrekte Persoonsgegevens van Huurder onder contract bij Golden Stay geregistreerd staan ter voorkoming van dubbele Boekingen en voor de administratie van betalingen van Huurder aan Golden Stay en betalingen van Golden Stay aan Huiseigenaar/Beheerder.

Alternatief: Een andere mogelijkheid die geboden wordt wanneer de geboekte accommodatie niet voldoet aan de verwachtingen.

Annulering: Het herroepen of ontbinden van de Boeking, Optie of Aanvraag waarmee de accommodatieplanning weer wordt vrijgegeven.

Assistentie: hulp die de Gast/Huurder nodig heeft tijdens het verblijf en geboden wordt door de beheerder.

Beheerder: Degene die (namens de eigenaar) de beheerderstaken en boekingen van de accommodatie waarneemt en handelt vanuit Golden Stay.

Bijkomende Kosten: Kosten voor leveringen van de Beheerder welke, indien niet in verhuurprijs aan Golden Stay inbegrepen, rechtstreeks door de Huiseigenaar aan de Huurder in rekening wordt gebracht, zijnde, zonder volledig te zijn, schoonmaakkosten, bedlinnen, elektriciteit, gas/olie en toeristenbelasting. Deze kosten kunnen door Golden Stay namens de Huiseigenaar van de Huurder geïnd worden en door Golden Stay aan de Huiseigenaar doorgeleid worden of door de Gast/Huurder ter plaatse direct aan de Beheerder/Huiseigenaar betaald worden.

Boeking: Een door Golden Stay geaccepteerde reservering van een Accommodatie waarmee in de Accommodatieplanning een periode geblokkeerd wordt voor verhuur.

Boekingsbevestiging: De schriftelijke bevestiging van de Boeking tussen Golden Stay en de Huurder, welke de Huiseigenaar ontvangt.

Borgsom: Een bedrag dat door de Gast/Huurder dient te worden betaald voorafgaande aan de huurperiode ter dekking van mogelijke schade. De Borgsom wordt volledig terugbetaald indien er geen sprake van enige schade is. De Borgsom kan door Golden Stay van Huurder geïnd en na verrekening van eventuele schade aan Huurder terugbetaald worden of door Gast/Huurder ter plaatse aan Huiseigenaar/Beheerder overgedragen, verrekend en terugbetaald worden.

Calamiteit: Een acute situatie die directe actie vereist van de Gast/Huurder en mogelijk van/ in samenwerking met de Beheerder. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om ziekte, een ongeval, sterftegeval of gebreken aan de accommodatie die directe actie vereist zoals lekkage of andere gevaren.

Derden: Andere (rechts)personen dan Golden Stay of de Huiseigenaar.

Factuur: Overzicht van de door de Gast/Huurder te betalen bedragen aan de Huiseigenaar/ Golden Stay. De factuur is tevens bewijs van de Boeking en van de betaling, welke door Golden Stay verstrekt wordt aan de Huurder, waarop vermeld staat de verhuurde Accommodatie, de periode van Verblijf, het aantal personen en eventuele andere aanvullende zaken.

Gast: Degene(n) die de gehuurde accommodatie feitelijk als verblijf gebruikt.

Huiseigenaar: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die als verhuurder van een accommodatie een overeenkomst aangaat met Golden Stay en gerechtigd dan wel gemachtigd is om te over de betreffende accommodatie te beschikken en dit voor verhuur aan te bieden.

Huurder: Een natuurlijk of rechtspersoon die een Accommodatie uit het aanbod van Golden Stay huurt. De Huurder hoeft niet ook de Gast van de accommodatie te zijn. De Huurder blijft aansprakelijk voor het gehuurde jegens Huiseigenaar en Golden Stay.

Klachten: Ongenoegen die de Gast/Huurder ervaart voor, tijdens of na het verblijf die te verwijten zijn aan de Beheerder/ gehuurde Accommodatie.

Meerderjarig: Een boeking en betaling kan alleen gedaan worden door personen die de wettelijke leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

Onvermijdbare en buitengewone omstandigheden: Omstandigheden waarbij het Calamiteitenfonds een calamiteit heeft vastgesteld of een negatief (rood) reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Optie: Een Optie is een voornemen van een Huurder tot een Boeking, waarbij de Huurder zonder enige verplichting een korte bedenktijd gegund wordt maar waarmee wel in de Accommodatieplanning de periode geblokkeerd wordt voor verhuur totdat de Optie in een Boeking omgezet wordt, dan wel de Optie geannuleerd wordt. Gedurende de Optie kan er geen andere Boeking of Optie voor dezelfde periode geaccepteerd worden.

Parkeren: De plek waar de auto geparkeerd mag worden en aangewezen is door de beheerder of anderszins is aangegeven.

Service Kosten: Toeslag voor Bijkomende kosten voor diensten en zaken welke rechtstreeks door de Huiseigenaar/Beheerder aan de Gast geleverd worden en welke kosten in de huurprijs aan de Gast/Huurder inbegrepen zijn.

Service ter Plaatse: Diensten en voorzieningen welke door de Beheerder rechtstreeks aan de Gast/Huurder geleverd of bemiddeld kunnen worden. Zonder volledig te zijn betreft dit onder andere bedlinnen, openhaardhout en bijvoorbeeld gebruik van kinderopvang, huurfiets of huurauto. Deze diensten en voorzieningen zijn optioneel en worden door Gast/Huurder altijd ter plaatse afgerekend tenzij anders overeengekomen.

Reisovereenkomst: De overeenkomst tussen Golden Stay en de Huiseigenaar waarvan deze Algemene Voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken. In de Reisovereenkomst worden ten aanzien van de Accommodatie(s) behandeld, zonder volledig te zijn de:

 • Eigenaar of diens gemachtigde
 • Beheerder
 • Locatie
 • Specificatie van faciliteiten
 • Aankomst- en Vertrektijden
 • Datum tot welk moment Last Minute Boekingen door Golden Staygeaccepteerd kunnen worden zonder tussenkomst van de Huiseigenaar
 • Verhuurperioden, Verhuurbedragen en kortingsregelingen
 • Bijkomende kosten/ Service Kosten voor leveringen door deHuiseigenaar
 • Regelingen voor Boekingen door Huiseigenaar zelf te makenSchade: Materiële of immateriële schade die tijdens of na het verblijf is ontstaan.Uitchecken: Het met de Huiseigenaar of Beheerder overeengekomen tijdstip waarop de Gast/Huurder de gehuurde Accommodatie uiterlijk dient te verlaten.Verblijf: Feitelijke periode dat van een gehuurde Accommodatie gebruik wordt gemaakt.
  Website: Website(s) welke op naam van merken van Golden Stay gevoerd worden, alsmede websites van partners waarmee Golden Stay overeenkomsten is aangegaan voor het verhuren van Accommodaties om het commerciële bereik te vergroten.Zakelijk: Betrekkingen tot een bedrijf en handelen namens en/of in dienst zijn van een bedrijf en zakelijke handelingen die hieruit voortkomen.

1. Verblijf

a. Inchecken

Op de dag van aankomst heeft u vanaf 15:00 uur toegang tot uw huuraccommodatie. In sommige gevallen is dit vanaf 16:00 uur. Dit is dan nadrukkelijk aangegeven bij de advertentie waarbij dat van toepassing is of anders gecommuniceerd, dan wel telefonisch als via e-mail of persoonlijk.

b. Uitchecken

Op de dag van vertrek dient u vóór 10:00 uur de accommodatie te verlaten. Indien wenselijk wordt er bij aankomst uw vertrektijd besproken.

c. Parkeren

Parkeren kunt u bij de accommodatie zelf, een aangewezen terrein/ parkeerplaats tenzij anders vermeld in de advertenties of in de communicatie, dan wel telefonisch als via e-mail of persoonlijk.

d. Service ter Plaatse

Ter plaatse kunt u diensten en voorzieningen afnemen welke bij de advertentie benoemd zijn zoals kinderopvang, huurfiets, huurauto of andere diensten. Deze diensten en voorzieningen zijn optioneel en worden door Gast/Huurder altijd ter plaatse afgerekend en bemiddeld door de beheerder tenzij anders overeengekomen.

e. Hulp en assistentie/ calamiteit

Heeft u dringend persoonlijke hulp en/of assistentie nodig tijdens uw verblijf of er is sprake van een calamiteit, belt u dan de beheerder voor informatie. De telefoonnummers vindt u in de handleiding die in de accommodatie aanwezig is. Tevens vindt u daar ook informatie en contactgegevens van de dichtstbijzijnde huisarts en ziekenhuis.

f. Onvermijdbare en buitengewone omstandigheden

Tijdens uw verblijf kunnen er zich omstandigheden voordoen die van invloed zijn op uw verblijf en waar u en wij niks aan kunnen veranderen. Hier moet worden gedacht aan omstandigheden waarbij het Calamiteitenfonds een calamiteit heeft vastgesteld of een negatief (rood) reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In dit geval kunt u de reisovereenkomst beëindigen en zal de reissom aan u worden teruggeboekt. Omstandigheden die u heeft kunnen verzekeren door middel van een reis- of annuleringsverzekering vallen hier niet onder. Voor eventuele kosten als gevolg van deze omstandigheden zijn wij niet aansprakelijk.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van omstandigheden door uw toedoen of van uw reisgezelschap of van derden. Bijvoorbeeld wanneer er plaatselijk problemen zijn met de elektriciteit of het water, er sprake is van buitengewone weersomstandigheden of brand in het vakantiehuis.

De beheerder zal er alles aan doen wat in zijn/haar macht ligt om te ontstane schade te beperken en/of te laten herstellen om verderf van uw vakantiegenot zoveel mogelijk te beperken.

g. Schade

Het kan voorkomen dat u of uw reisgezelschap schade in of rond de accommodatie veroorzaakt. Meldt u de schade zo snel mogelijk bij de beheerder/ uw contactpersoon, zo komt niemand voor verrassingen te staan. U bent in dit geval aansprakelijk voor deze schade. Veel schadegevallen worden door onze schadeverzekering gedekt. U ontvangt de voorwaarden van deze verzekering bij uw boeking. Indien het schadegeval niet onder de voorwaarden valt, dan moet u deze schade zelf vergoeden.

h. Alternatief

Als een groot deel van uw verblijf niet (meer) mogelijk is, dan zullen wij een gelijkwaardig alternatief voor u zoeken. Wij zullen hierbij zoveel mogelijk rekening houden met de locatie, klasse en faciliteiten van de accommodatie en de samenstelling van het reisgezelschap.

Als de kwaliteit van het alternatief lager is dan krijg u van ons een vergoeding. Als de kwaliteit van het alternatief hoger is dan zullen wij u vragen om bij te betalen. In beide gevallen heeft u ook de mogelijkheid om de reisovereenkomst te beëindigen.

i. Klachten

Heeft de tekortkoming dusdanig veel invloed op de rest van uw verblijf en is het niet mogelijk om een oplossing of alternatief te vinden, dan heeft u de mogelijkheid om de reisovereenkomst te beëindigen en heeft u eventueel recht op vermindering van de reissom of een vergoeding.

Als wij niet binnen redelijke termijn met een passende oplossing zijn gekomen, kunt u een klacht indienen zoals aangegeven op onze website. Doet u dit uiterlijk binnen 2 maanden na uw verblijf, dan behandelen wij uw klacht binnen 1 maand.

2. Reservering

a. Boeking

Het boeken van een verblijf geschied volgens de procedures die gesteld worden aan de online platvormen (Airbnb, Booking.com, Goldenstay.com en Home Away) waar Golden Stay actief op is.

b. Boekingsbevestiging

Nadat de boeking definitief is, ontvangt u hiervan een boekingsbevestiging. Deze geschied via de e-mail of via de platvormen waar Golden Stay actief op is en gaat hierbij een reisovereenkomst aan.

c. Factuur

De huurder ontvangt een factuur met daarop het gefactureerde bedrag in euro’s. Deze is opgebouwd inclusief en exclusief BTW en gespecificeerd met de afgenomen services.

d. Feesten, evenementen en bijeenkomsten met genodigden

De accommodatie is bedoeld voor u en uw reisgezelschap. Het organiseren van feesten, evenementen of bijeenkomsten met genodigden anders dan personen uit het reisgezelschap is niet toegestaan. Wij zullen dan de reisovereenkomst beëindigen en (schoonmaak)kosten in rekening brengen.

e. Groepen

Sommige accommodaties zijn voornamelijk bestemd voor familiegroepen, dus groepen welke uitsluitend bestaan uit jongeren worden hier niet toegelaten. Onder jongeren verstaan wij personen tot 25 jaar. Wij zullen op onze website en in de reisovereenkomst duidelijk maken als dit het geval is. Een boeking in strijd hiermee zal worden geannuleerd en de annuleringskosten zullen in rekening worden gebracht.

f. Meerderjarig

Boekingen kunnen alleen gedaan worden door personen van 18 jaar of ouder.

g. Vakantie

Gezien het feit dat het om een vakantie gaat, kan er voor maximaal drie maanden een accommodatie geboekt worden.

h. Zakelijk

In beginsel leveren wij geen accommodaties voor de zakelijke markt. Indien gewenst kunnen wij met u meedenken en bekijken of er andere mogelijkheden zijn die wel bij u wensen passen en hier een geschikte accommodatie voor ontwikkelen.

3. Aansprakelijkheid

Golden Stay aanvaart geen aansprakelijkheid voor:

 1. Diefstal, verlies en/of schade, van welke aard ook, tijdens, na of ten gevolge van uw verblijf bij één van de accommodaties van of in beheer van Golden Stay.
 2. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur.
 3. Mondeling en/of telefonisch verstrekte inlichtingen.
 4. U bent hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan hetgehuurde en/of andere eigendommen van Golden Stay, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten uwerzijds dan wel van derden die zich met uw toestemming in één van onze accommodaties bevinden. Bij niet juist gebruik c.q. het niet juist achterlaten van de accommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak) kosten aan u worden doorberekend. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan bepaalde schade welke ontstaan is tijdens uw verblijf aan de accommodatie of woninginrichting en/of inventaris.

4. Reissom

a. Betaling

De reissom betaalt u volledig in euro’s. Bij betaling geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving op de bankrekening van Golden Stay. Als u in een andere valuta betaalt dan is het prijsverschil door de wisselkoers voor uw rekening.

b. Betaaltermijn

Nadat u een boeking heeft gemaakt bent u verplicht direct (minimaal 30% van) de reissom te betalen. Pas na deze betaling is de boeking definitief

Mocht u een aanbetaling hebben gedaan, dan betaalt u uiterlijk 6 weken voor aankomst het resterende deel van de reissom. Wanneer u binnen 6 weken voor aankomst boekt, dan betaalt u direct de volledige reissom. Betaling via bankoverschrijving is in dit geval niet meer mogelijk.

c. Borg en bijkomende kosten

Voor sommige accommodaties geldt een borg. Daarnaast kan er sprake zijn van bijkomende kosten voor bijvoorbeeld het bedlinnen of de (eind)schoonmaak. De wijze van betaling van de borg en/of bijkomende kosten staat in de reisovereenkomst.

d. Toeristenbelasting

Indien er sprake is van toeristenbelasting is dit nadrukkelijk aangegeven in de advertentie dan wel op de factuur. De hoogte van het bedrag hangt af van de factuur waarbij het gaat om 10% van de advertentieprijs inclusief eventuele schoonmaakkosten voor alle reserveringen.

e. Te laat of niet betalen

Als de reissom (en borg) niet binnen de betaaltermijn ontvangen is, zelfs niet na een betaalherinnering, dan zal de reisovereenkomst worden beëindigd en de annuleringskosten en eventuele incassokosten in rekening worden gebracht.

Na beëindiging van de reisovereenkomst kunnen andere gasten de accommodatie boeken. Bij te late betaling kan geen garantie gegeven worden dat de accommodatie nog beschikbaar is.

f. Geen gebruik van accommodatie

In geval de accommodatie gedurende de overeengekomen periode niet door u wordt gebruikt, is een vergoeding verschuldigd waarvan de kosten gelijk zijn aan het factuurbedrag dat bij gebruik verschuldigd zou zijn geweest op basis van uw boeking gedurende het aantal nachten voor de betreffende accommodatie of het maximaal aantal personen waarvoor de accommodatie geschikt is. Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

g. Wijziging en annulering

 1. Indien er een wijziging optreedt in het aantal personen dat gebruik zal maken van de accommodatie dat u in eerste instantie heeft aangegeven, dient u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven. Dit kan maximaal vier dagen van tevoren.
 2.  De wijziging in het aantal personen zal geen invloed hebben op de prijs per nacht, tenzij dit nadrukkelijk is aangegeven. Er zal alleen een vermindering worden gebracht in de kosten als het gaat om bedlinnen of toeristenbelasting indien dat van toepassing is.
 3. De annuleringsvoorwaarden vindt u op de volgende pagina http://www.goldenstay.nl/annuleren

h. Huurvoorwaarden

Huurder mag de gehuurde accommodatie zonder toestemming van Golden Stay niet aan derde in huur of gebruik geven, tevens is het verboden met meer dan het aantal personen dan toegestaan te overnachten. Huurder zal de accommodatie als een goede huurder gebruiken en bewonen, hij verbindt zich hierbij alle schade die is ontstaan direct te vergoeden. Huurder is verplicht zich aan het huisreglement te houden zoals die opgesteld is door de eigenaar of beheerder. U en uw reisgezelschap veroorzaakt geen hinder en overlast voor de directe omgeving en toont zich respectvol ten opzichte van de flora en fauna. Indien de huurder de accommodatie en/of zijn/ haar omgeving niet naar alle billijkheid achterlaat, kunnen er extra (schoonmaak) kosten bij u in rekening worden gebracht of de reisovereenkomst beëindigen. In dit geval heeft u geen recht op een vergoeding.

i. Voorreserveringen

Het is altijd mogelijk voor iedere gast een voorreservering te plaatsen voor het komende jaar. Aan deze voorreservering zijn geen kosten verbonden. Zodra de tarieven bekend zijn, zullen de voorreserveringen worden omgezet in reserveringen. Hiervan wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht. Indien er zich ondertussen wijzigingen hebben plaatsgevonden, dan dienen wij daar eveneens van op de hoogte te worden gebracht. Wij verlangen een aanbetaling van 40 % binnen 14 dagen, het restant dient uiterlijk 5 weken voor aankomst te zijn betaald.

j. Opties

De huurder kan een optie nemen op een accommodatie zonder enige verplichtingen aan te gaan. De verhuurder bespreekt met de mogelijke huurder de periode van bedenktijd en blokkeert de optionele huurperiode die niet door een andere boeking of optie voor diezelfde periode geaccepteerd worden. De optie kan zonder reden geannuleerd worden.

k. Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website mag zonder toestemming van Golden Stay niet gekopieerd, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt worden. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Golden Stay is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Golden Stay.

l. Prijzen

Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat gestreefd wordt naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Golden Stay te mogen claimen of te veronderstellen.

Golden Stay streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan daarvoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

De prijzen die op de websites staan, staan vermeld in Euro’s. Als u in een andere valuta betaalt dan is het prijsverschil door de wisselkoers voor rekening van de huurder.

m. Informatie en diensten

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Golden Stay behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Golden Stay aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

n. Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.goldenstay.nl op deze pagina.

Algemene voorwaarden – Golden Stay versie 1.1 – 20200218